Vilkår

Silsetfjellet.no

Vilkår for bruk av Setervegen


Setervegen er en privat veg som kan brukes av publikum.  1. Det er tillatt å kjøre registrert (ikke anleggskilter) motorkjøretøy fram til Indergårdsetra og Gammelsetra mot avgift, etter gjeldende satser.
  2. Andre tilstøtende veger kan nyttes kun etter tillatelse fra aktuelle vegeiere. Kjøring i terrenget krever særlig tillatelse fra aktuelle grunneiere og kommunen.
  3. Sesongkort skal være kjøpt før sesongens første tur, og gjeld kun for det ene kjøretøyet som har sitt kjennemerke påført kortet og kjørt av en av husstandens medlemmer.
  4. Original kvittering / sesongkort skal ligge godt synlig i kjøretøyet det gjelder for. 
  5. Det er ikke tillatt å kjøre med totalvekt høyere enn det som framgår av skilting. Overtredelse kan medføre gebyr / politianmeldelse.
  6. Parkering skal skje på plasser beregna for dette. Det er ikke tillatt å parkere på møteplasser eller å sperre sideveger.
  7. All ferdsel og parkering skjer på eget ansvar.
  8. Tidspunkter for vinterstenging skal respekteres. Under vegarbeid kan vegen eller deler av vegen, bli stengt eller få redusert framkommelighet.
  9. Grinder skal i beitesesongen lukkes etter gjennomkjøring.Motorisert ferdsel vinterstid forutsetter tillatelse gitt av grunneier, representert ved styret for Setervegen, og at det er gitt kommunalt løyve for dette. Unntak er nødvendig kjøring i redningsoppdrag og tilsyn / reparasjoner av ledningsnettet for elektrisk kraft. Mer informasjon her.Vis hensyn til husdyr på beite - hunder skal holdes i bånd.


Hvorfor åpnes ikke vegen for trafikk så snart snøen er borte?

Vegen mister berevnen dersom det er mye vann i grunnen under vegen. Trafikk under slike forhold vil føre til gjørmehull med fare for fastkjøring og skade på kjøretøyene.

Også vegen får skade: Massen under vegen eltes sammen med veggrusen, som mister bæreevnen. Slike skader må repareres ved fjerning av gjørme som erstattes med nytt bærelag og ny grus.


Hvorfor har vegen vektrestriksjoner?

Vegen har begrenset bæreevne, og spesielt når det er vått. Høyt vektbelastning kan føre til gjørmehull, eller at vegen klemmes ut; Hjulsporene blir presset ned, og lave biler vil ta nedi midt på.

Når vegen presses ned vil vegskuldra bli svekket og presses ut, med fare for utrasing.


Hvorfor er det strengere vektresriksjoner første tiden etter vegåpning om våren?

Det er ønskelig å kunne åpne vegen tidligst mulig, uten at det fører til skader. Vegen kan tåle noe trafikk dersom vektene ikke blir for stor.