Vilkår

Vilkår for bruk av Setervegen


Setervegen er en privat veg som kan brukes av publikum.  1. Det er tillatt å kjøre registrert (ikke anleggskilter) motorkjøretøy fram til Indergårdsetra og Gammelsetra mot avgift, etter gjeldende satser.
  2. Andre tilstøtende veger kan nyttes kun etter tillatelse fra aktuelle vegeiere. Kjøring i terrenget krever særlig tillatelse fra aktuelle grunneiere og kommunen.
  3. Sesongkort skal være kjøpt før sesongens første tur, og gjeld kun for det ene kjøretøyet som har sitt kjennemerke påført kortet og kjørt av en av husstandens medlemmer.
  4. Original kvittering / sesongkort skal ligge godt synlig i kjøretøyet det gjelder for. 
  5. Det er ikke tillatt å kjøre med totalvekt høyere enn det som framgår av skilting. Overtredelse kan medføre gebyr / politianmeldelse.
  6. Parkering skal skje på plasser beregna for dette. Det er ikke tillatt å parkere på møteplasser eller å sperre sideveger.
  7. All ferdsel og parkering skjer på eget ansvar.
  8. Tidspunkter for vinterstenging skal respekteres. Under vegarbeid kan vegen eller deler av vegen, bli stengt eller få redusert framkommelighet.
  9. Grinder skal i beitesesongen lukkes etter gjennomkjøring.Motorisert ferdsel vinterstid forutsetter tillatelse gitt av grunneier, representert ved styret for Setervegen, og at det er gitt kommunalt løyve for dette. Unntak er nødvendig kjøring i redningsoppdrag og tilsyn / reparasjoner av ledningsnettet for elektrisk kraft. Mer informasjon her.Vis hensyn til husdyr på beite - hunder skal holdes i bånd.